การประชุมประสานติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  จังหวัดลำปาง

 

 

 

แนวทางการดำเนินงาน

1. มีกลไกการบริหารจัดการในการพัฒนา Service Plan ในภาพรวมและรายสาขา  มี Focal Point ในระดับจังหวัด

2. มีข้อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ  และบริการในแต่ละสาขา  เพื่อการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด

3. มีการวางแผนบริการ

4. มีการพัฒนาเชิงระบบ DHS

5. ใช้ Service plan ในการนำเสนองบลงทุนรายปีและระยะยาว

 

 

 

การประชุมเพื่อประสานแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดลำปาง  ครั้งที 1/2559

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2559  

ณ  โรงแรมเอเชีย จังหวัดลำปาง

แผนการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี ๒๕๕๙

 

1. การอบรม อสม.ปปช. 
2. การอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ
3. การพัฒนา Family care team : FCT
4. การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-PCA)

5. การพัฒนาองค์กร อสม. และการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติปี ๒๕๕๙

6. การดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล

 

 

  

Attachments:
Download this file (นำเสนอ.งานภาคประชาชน.ppt)นำเสนอ.งานภาคประชาชน.ppt[แผน]6737 kB2016-02-04 08:30
Download this file (ประชุมสมาคมอสม.ปี๕๘.ppt)ประชุมสมาคมอสม.ปี๕๘.ppt[ตำบลจัดการสุขภาพ]505 kB2016-02-04 08:31

 

 

 

"สื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขสู่ AEC" โดย ดร.นพ.ศักดิ์ไชย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก "ปรากฎการณ์หนึ่งของสังคมโลก ที่ส่งผลต่อลักษณะการดำเนินชีวิตและสุขภาพ การประชาสัมพันธ์จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆในการแพร่กระจายข้อมูล ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ด้วยการบูรณาการด้านสื่อสารที่เพิ่มขึ้น ทั้งวิธีการ ช่องทางกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหา รวมทั้งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ โดยควบคู่ไปกับนโยบาย และยุทธศาศตร์ของประเทศ และการประกาศใช้ พรบ โรคติดต่อ ปี 2558 ที่พร้อมมีผลบังคับใช้ไดตั้งแต่วันที่6มีนาคม 2559 รวมถึงสถานการ์ไข้เลือดออก ซึ่งมียุทธศาสตร์ แก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาก่อนที่จะมีการแพร่เชื้อ พร้มมาตรการป้องกันควบคุมโรคล่วงหน้าแบบยั่งยืน จากนั้นนายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ สคร .1 เชียงใหม่ เปิดเผยต่อเรื่องไข้หูดับหรือโรคคติดต่อเชื้อเตรฟโตคอกคัส ซูอิส ซุ
งทำให้สุกรปวย ตายบ่อยเป็นโรคติดต่อจากหมูสู่คน กินหมูดิบ ไข้หูดับ หลับไม่ตื่น ต่อด้วยนายฉัตรภัทร คงปั้น ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่1 ได้เปิดเผยว่า ปัญหาของช่องปากของผู้สูงอายุมีมากที่สุดจึงต้องดูกันตั้งแต่แรกเกิด ภาวะเด็กท้องก่อนวัย ลำปางเองติดอันดับ 1ใน3ของภาคเหนือ เรื่องของไอคิว ต่างๆ เนืรองจากการรับประทานอาหารที่ใช้ขนมเป็นตัวล่อให้เด็กไปโรงเรียน ทุกปีเด็กไทยจ่ายเวิน 10,000บาทต่อคนต่อปี ทำให้ มีเรื่องโรคเหงือกโรคช่องปาก ความเสี่ยงของเบาหวาน ความดัน ขนมกรุบกรอบมีทั้งเค้ม เกินมาตรฐานต่อวัน ก็จะทำให้เป็นโรคไต กระแสไข้เลือดออก ที่เกิดจากยุงลาย เรื่องโรคติดเชื่อทางลมหายใจส่วนบน เช่น หวัด แบทีเรีย โรคทั่วไปปวดเนื้อปวดตัวปวดตา โรคติดเชื้อ ต้องระวัง สุขภาพมากๆ จึงต้องมีการรณรงค์การป้องกันโรควัณโรค โรคเท้าช้าง ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแล ต่อมาเรื่องคนต่างด้าวที่เขามาในประเทศไทยมากแต่ไม่มีบัตรรับรองหรือบัตรประกันสังคม ตรงนี้ทำให้เราต้องมารับรักษาและยังนำโรคต่างๆ เข้ามาในไทย มาก ดังนั้นเราจงระวังการติดเชื้อต่างๆ จากคนต่างด้าว 1ขยะ2โรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์ 3สารเสพติด 4วัณโรค เหล่านี้เราต้องเข้าไปดูแลเฝ้าระวัง ท้ายสุด ดร.นพ.ศักดิ์ชัย สรุปว่า การเฝ้าระวังเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ คอตีบโปลิโอ และที่สำคัญเรื่องของภาษา ที่สื่อต้องทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศได้ เพื่อปรับพัฒนาการประชาสัมพันธ์

 

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ

ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ระหว่างวันที่  19 - 20  มกราคม  2559

โดยมีวัตถประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรสุขภาพระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ นักการศึกษาด้านสุขภาพ มีสมรรถนะในด้านการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การคิดเชิงระบบ  การพัฒนาและออกแบบบริการสุขภาพ  ทักษะวิจัย  ภาวะผู้นำ  และการจัดการ  ซึ่งจะส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีสุขภาพดี

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (ADDIE for Health Service Redesign 2.zip)3[addie]3829 kB2016-01-21 08:45
Download this file (Competencies for Health Service Redesign Training Programme.pdf)2[competency]299 kB2016-01-21 08:42
Download this file (ใบงานที่ ๑_Integrated Competency Development.pdf)1[work]167 kB2016-01-21 08:42

สสจ.ลำปางร่วมจัดกิจกรรม กรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลในงานรี่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๘ ถึง ๔ ม.ค. ๕๙ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและโรงพยาบาลลำปางให้บริการพยาบาลเบื้องต้น  ณ ห้องปฐมพยาบาล งานนิทรรศการหน่วยงานสาธารณสุข เวทีกลางและสนามการแข่งขันขกมวย

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพและบทบาทหมออนามัยครอบครัว(มอค.)จังหวัดลำปาง ปี 2559

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558

รุ่นที่ 2 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558

Attachments:
Download this file (scan0040.pdf)เอกสาร1[เอกสาร1]779 kB2015-12-22 10:08
Download this file (scan0041.pdf)เอกสาร2[เอกสาร2]381 kB2015-12-22 10:09
Download this file (scan0042.pdf)เอกสาร3[เอกสาร3]1187 kB2015-12-22 10:10
Download this file (scan0043.pdf)เอกสาร4[เอกสาร4]1235 kB2015-12-22 10:10
Download this file (หมุ่บ้านปรับเปลี่ยน.rar)เอกสาร6[หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม]7219 kB2015-12-22 10:13
Download this file (เวชศาสตร์ครอบครัว.ppt)เอกสาร5[เวชศาสตร์ครอบครัว]16006 kB2015-12-22 10:36

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ