สสจ.ลำปาง เตรียมความพร้อมในการลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันโรคอุจจาระร่วง  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

 
Attachments:
Download this file (557000015509402.JPEG)แผ่นพับ[กล่องพยาบาล]90 kB2015-12-21 10:02
Download this file (557000015509403.JPEG)แผ่นพับ[การห้ามเลือด]101 kB2015-12-21 10:02
Download this file (557000015509404.JPEG)แผ่นพับ[ก่อนโทร1669]81 kB2015-12-21 10:03
Download this file (557000015509405.JPEG)แผ่นพับ[หลักลดอุบัติเหตุ]85 kB2015-12-21 10:04
Download this file (557000015509406.JPEG)แผ่นพับ[ง่วงไม่ขับ]90 kB2015-12-21 10:04
Download this file (ข่าว สสจ.เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่2559.doc)ข่าวประชาสัมพันธ์[ข่าว]31 kB2015-12-21 09:58

วันที่  10  สิงหาคม  2558  ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการสัมมนาทีมเยี่ยมติดตามกองทุนสุขภาพตำบล(กสต.) ทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์การสัมมนาครั้งนี้เพื่อสรุปผลการเยี่ยม หาแนวทางแก้ไข และ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล (กสต.) จังหวัดลำปาง

 

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมจาววัง โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ลำปาง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานในการประชุมประเด็นที่พิจารณาสรุปผลร่วมกัน คือ การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ(DHS-PCA) ตามเกณฑ์ UCCARE  การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF)จุดเด่น ประเด็นที่น่าชื่นชม และข้อเสนอแนะ โอกาสพัฒนาจากการเยี่ยมสำรวจ

 

 

 

การสัมมนาคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมณีเขลางค์ ชั้น ๖ วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง

Attachments:
Download this file (แนบไฟล์1ประกาศ_หลักเกณฑ์สนับสนุน-อปท-ดำเนินงาน กองทุนท้องถิ่น2557.pdf)ไฟล์1[ ]508 kB2014-04-11 09:36
Download this file (แนบไฟล์2ระเบียบการดำเนินงาน.doc)ไฟล์2[ ]70 kB2014-04-11 09:36
Download this file (แนบไฟล์3ปรับ  PP พัฒนากองทุนสุขภาพตำบล  - Copy.ppt)ไฟล์3[ ]684 kB2014-04-11 09:36
Download this file (แนบไฟล์4.jpg)ไฟล์4[ ]744 kB2014-04-11 09:39
Download this file (แนบไฟล์5.jpg)ไฟล์5[ ]623 kB2014-04-11 09:39
Download this file (แนบไฟล์6ตัวอย่างการกระจายงบลงกิจกรรม.jpg)ไฟล์6[ ]678 kB2014-04-11 09:39

มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖
วันที่ ๓ - ๗ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซา ลำปาง

 

อ่านเพิ่มเติม: มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖

                             ด้วยในวันที่  1  ธันวาคมของทุกปี   โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก    กระทรวงสาธารณสุข กำหนดกรอบหลัก ในการรณรงค์ วันเอดส์โลก ปี 2556  คือ   “Getting to Zero” หรือ “เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้”ในปีนี้มีจุดเน้นคือ ไม่ติด  ไม่ตาย ไม่ตีตรา

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าในจังหวัดลำปาง  จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี  พบว่าแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนระดับ ปวช. เพศชาย ร้อยละ  50.1  และเพศหญิงร้อยละ 53.7 เคยมีเพศสัมพันธ์ ในขณะที่มีการป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดเพียงร้อยละ  59.3      ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน  เช่น ปัญหาการท้อง การทำแท้ง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น  และจะส่งผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง   เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกขึ้นในทุกระดับ      เพื่อสร้างความตระหนักของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ผลกระทบ การป้องกันในกลุ่มประชาชนทั่วไป  กลุ่มเยาวชน กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย  โดยได้ขอความร่วมมือจากสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โรงเรียนในระดับมัธยม และระดับอาชีวะศึกษา   ในการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 

 

อ่านเพิ่มเติม: ลำปางรวมพลังเครือข่ายจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ