Attachments:
Download this file (abc 1.rar)ไฟล์อบรม มอค. 1[ไฟล์อบรม มอค. 1]8467 kB2016-12-09 16:06
Download this file (abc2.rar)ไฟล์อบรม มอค. 2[ไฟล์อบรม มอค. 2]35549 kB2016-12-09 16:14
Download this file (abc3.rar)ไฟล์อบรม มอค. 3[ไฟล์อบรม มอค. 3]7822 kB2016-12-09 16:30
Download this file (abc3.rar)ไฟล์อบรม มอค. 3[ไฟล์อบรม มอค. 3]7822 kB2016-12-09 16:25
Download this file (abc4.rar)ไฟล์อบรม มอค. 4[ไฟล์อบรม มอค. 4]10652 kB2016-12-09 16:28

 


วันที่  25  มีนาคม  2559  นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร  เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงาน  FCT

 

 

  

 

                         

 

 

วันที่ 20 มีนาคม  2559 นายศิริชัย ภัทรนุธาพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ  จังหวัดลำปาง

ณ ที่ทำการสมาคม อสม.จังหวัดลำปาง  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง กิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่ให้กับ อสม.ดีเด่น จังหวัดลำปาง  

การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การรณรงค์ลดหวานมันเค็ม  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

 

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2559  ทีมวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ได้ติดตามการดำเนินงานทีมขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภองาว  เรื่อง  ระบบการดูแลผู้สูงอายุอำเภองาว  จังหวัดลำปาง

 

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2559  นายแพทย์นิพนธ์  เฉลิมพันธ์ชัย  เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการ  Service  Plan  สาขาอายุรกรรม  ( Sepsis ) จังหวัดลำปาง

 

 

 

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ