14 มีนาคม 2560สสจ.ลำปางจัด ประชุมทีมนำพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับอำเภอ 
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข.. นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดลำปาง ปี 2560 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluter (PCC) แนวทางการพัฒนาและเยี่ยมประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
นำเสนอผลการเยี่ยมบ้าน การจัดการข้อมูลและจัดทำแผนงานและโครงการแก้ไขปัญหาจากการเยี่ยมบ้านที่เชื่อมโยงกระบวนการ VHS-THS-DHS 
การพัฒนาศูนย์ COC ระดับอำเภอและศักยภาพ บทบาททีมหมอครอบครัว FCTณ โรงแรมเอเชียลำปาง

 

 

 

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ