รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน

 

Attachments:
Download this file (kpi2559รอบ6เดือน.zip)kpi_2559_6m[kpi2559รอบ6เดือน]3990 kB2016-03-30 09:01

Slide นำเสนอ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูลด้านบริการด้านสุขภาพประชาชนของผู้ใช้งาน (User) ระบบ HosXp วันที่ 17 - 18 ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง

 

Attachments:
Download this file (Slide นำเสนอ 17-18 มีค. 59.rar)Slideนำเสนอ17-18[Slideนำเสนอ17-18]35878 kB2016-03-16 11:47

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)  ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดลำปาง 

Attachments:
Download this file (ไฟล์ PDF.rar)งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ2559[งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ2559]1107 kB2016-02-08 13:27
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA)
Attachments:
Download this file (book.rar)เอกสารรูปเล่ม[คำรับรองการปฏิบัติราชการ]18631 kB2016-01-08 10:02
Download this file (ฟอร์มรายงาน 3 เฉพราะผู้ตรวจราชการกับนพ.สสจ..docx)ฟอร์มรายงาน[ฟอร์มรายงาน]28 kB2016-01-11 09:31

อ่านเพิ่มเติม: คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ