ประชุม VDO Conference (Polycom) เพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ในแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม

 

 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงพยาบาล

ลำปางเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลชุมชน มีการนำเสนอผลการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลเกาะคา แม่ทะ และเถิน  พร้อมเสริมความรู้จากวิทยากรโรงพยาบาลลำปางโดยนายแพทย์ประนาท เชี่ยววานิช อายุรแพทย์โรคไต และ ทีมงานจาก กลุ่มงานอายุรกรรม (หน่วยไตเทียม) กลุ่มงานโภชนศาสตร์ และกลุ่มงานเภสัชกรรม

 

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทำให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความโดดเด่น การพัฒนากระบวน

การดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรังของแต่ละโรงพยาบาลที่นำเสนอ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ อันนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้ง การขยายเครือข่ายสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ชุมชน ต่อไป 

 

เรียนจนท.การเงินของ 8 รพ.และสสอ. (แม่เมาะ เสริมงาม แจ้ห่ม วังเหนือ แม่พริก สบปราบ ห้างฉัตร เมืองปาน)ขอ


                 ด้วย สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ แจ้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเงินเดือน บุคลาก รของ รพ.และ รพ.สต. 8 อำเภอของจ.ลำปางที่มีข้อสังเกต ข้อมูลค่าแรงของ สป. และ สปสช.

มีความต่างกัน จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเงินเดือน (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตาม จ.18) 6 เดือน ปี 57 และรายชื่อ บุคลากร ตาม จ.18 ที่ไม่ได้ปฎิบัติงานจริง(ไปช่วย/
มาช่วยราชการ) ตามแบบกรอกข้อมูลที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งกลุ่มงานประกัน สสจ.ลำปาง ภายใน 19 พค.57 นะคะ หนังสือ นำส่ง ได้ส่งให้ รพ.และสสอ. ทั้ง 8 แห่งแล้ว


                                                                                           ขอบคุณค่ะ
                                                                                           รัตนา

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ