""jkโครงการพัฒนาตลาดนัด น่าซื้อ

                                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง ออกประเมินพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ ตลาดสถานีรถไฟ โดยตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณโดยรอบตลาดด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านความปลอดภัยอาหาร ได้สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารบอแรกซ์ และสารฟอกขาว และสารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหาร จำนวน ๓๕ ตัวอย่าง พบค่าโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ เกินมาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ ตัวอย่าง  ได้ติดตามให้ข้อแนะนำและมอบเอกสารแผ่นพับความรู้การใช้น้ำมันทอดอาหารแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดลำปาง

      

 

     

     

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ