ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   ๊Update !..

ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตำรับยาแผนไทย ส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตาม กฎหมาย ตามมาตรา 20 และในมาตรา 24 เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคำขอจดทะเบียนแล้ว เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 21 และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียนนั้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 22 ให้นายทะเบียนประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้น โดยไม่ชักช้า ณ สำนักงานนายทะเบียนและที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กรมการแพทย์   แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้พิจารณาข้อมูลคำขอจดทะเบียนแล้ว เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 21 และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียนนั้น  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 22 นั้น ตามประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จำนวน 4 คำขอ หากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนกลางพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูงข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.บทความเรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ 2.บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ 3.บทความเรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน 4.บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น 5.บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว


ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาโครงการ Big Data & Cloud Computing 2019

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) กำหนดจัดโครงการ Big Data & Cloud Computing 2019 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุม 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Enalapril Maleate ๕ mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ ๒๒๗๕๒๗-๙ ในวันและเวลาราชการ


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การนวดผ่อนคลายด้วยตนเองในผู้สูงอายุด้วยท่าฤาษีดัดตนตามแนวทางแพทย์แผนไทย ชุมชนประตูม้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดจองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นวิทยากร การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดจองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 19 มิถุนายน 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ชุมชนกำแพงเมือง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 21 มิถุนายน 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ชุมชนประตูม้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน