สัมมนาการบริหารวัสดุคงคลัง ตามทฤษฎี Inventory management วันที่ 9 ธ.ค.2562   ๊Update !..

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ/บริหารวัสดุคงคลัง เข้าร่วมสัมมนาเรื่องแนวทางบริหารวัสดุคงคลัง ตามทฤษฎี Inventory management รุ่นที่ 2 วันที่ 9 ธ.ค.2562 ไม่จำกัดประเภทวัสดุและขนาดคลัง (คลังย่อย หรือ substock ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้) รายละเอียดเพิ่มเติม ตามคลิปวิดีโอที่ https://youtu.be/uxDmfR172XM ท่านที่สนใจ โปรดเตรียมข้อมูลคลังของท่านให้พร้อม ตามตัวอย่างไฟล์ในลิงค์ https://1drv.ms/x/s!AiPX2SpEIWqihRveSw6c6ArVOB5iจากนั้นแจ้งชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุม พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลคลังของท่าน ที่ fdapv52@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 2 ธ.ค.2562 รับจำนวนจำกัด 15 ท่านแรก ที่ส่งข้อมูลครบเท่านั้นสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.สุภาวดี สสจ.ลำปาง โทร.054-323533


ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุม ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษน้ำทอง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม 480 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอ และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง โดยเอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากท้ายข่าว