ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย   ๊Update !..

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ลานกีฬาชุมชนแจ่งหัวริน-สันโค้ง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 26 สิงหาคม 2562 : อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ ศสมช. ชุมชนกำแพงเมือง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมป้องกันเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   ๊Update !..

    วันที่ ๙  กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสุทัน ทาวงศ์มา  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมป้องกันเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน เป็นตัวแทนจากทุกอำเภอประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวแทนจากหน่วงงานเทศบาล เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดซ้อมแผนอัคคีภัย

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานกิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัยในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 2 ลำปาง เทศมนตรีนครลำปาง โรงพยาบาลลำปาง วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 140 คน ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


การมอบประกาศเกียรติคุณจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม

            จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม  มีเป้าหมายสถานที่ราชการทุกแห่ง เป็นองค์กรปลอดโฟม  และสถานที่อื่นๆ ร้อยละ ๕๐ ผลการดำเนินงานถึงวันที่ ๒๖ ส.ค ๒๕๖๒ มีสถานที่ราชการผ่านเกณฑ์องค์กรปลอดโฟม จำนวน ๖๖๘ แห่ง  ร้อยละ ๗๗.๔๐ สถานที่อื่น จำนวน ๑,๓๐๙ แห่ง ร้อยละ ๔๔.๗๗ รวมมีองค์กรปลอดโฟม ทั้งสิ้น  จำนวน  ๑,๙๗๗ แห่ง ร้อยละ ๕๒.๒๐ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(ทรงพล สวาสดิ์ธรรม)  ได้มอบประกาศเกียรติคุณจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม  ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒      ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ดังนี้ ๑. ประเภทองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) ท่าอากาศยานลำปาง ๒) ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ๓) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒. ประเภทตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่ ๑) ตลาดวิถีชุมชน ธกส. สาขาลำปาง ๒) ตลาดวิถีชุมชน ธกส. สาขาแม่ทะ ๓) ตลาดบ้านศรีดอนชัย ๔) ตลาดสดบ้านส้มป่อย ๕) ตลาด Modern Trade Big C ๖) ตลาด Modern Trade แม็คโคร ๗) ตลาดสดบ้านหัวทุ่งพัฒนา ๘) ตลาดสดบ้านหัวทุ่ง ๙) ตลาดสดบ้านป่าเหียง ๑๐) กาดหมั้วครัวแลงหน้าอำเภอเกาะคา ๑๑) ตลาดเกษตร หน้าห้างเสรีสรรพสินค้า ๑๒) กาดประตูผา ๑๓) กาดถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ ๑๔) ตลาดบ้านจุ้ด ๑๕) We Market lampang ๑๖) ตลาดบ้านสันหลวง ๑๗) ตลาดลำปางหลวง