สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Lampang Herbal Sure ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2562 ณ มิวเซียมลำปาง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562   ๊Update !..

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Lampang Herbal Sure ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2562 ณ มิวเซียมลำปาง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นการเผยแพร่สิ่งดี ๆ ในการดูแลสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมบริการ Service Sure : การนำศาสตร์ การดูแลสุขภาพด้วยวิธีการ นวดล้านนา การตอกเส้น และการพอกเข่า (สูตร Lampang Model) 2. แสดงผลิตภัณฑ์ Product Sure : น้ำสมุนไพร 3 สหายคลายปวด ตรีผลา น้ำมะขามป้อม ลูกประคบเซรามิกสมุนไพร 3. เผยแพร่ข้อมูล : สถานบริการคลินิกเวชกรรมไทยและสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ มีผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมและ เข้ารับบริการทั้งสิ้น 67 ราย โดย เป็นผู้ร่วมประชุมหอการค้า 17 ราย ประชาชนทั่วไป 48 ราย และชาวต่างชาติ 2 ราย


มูลนิธิอุทัย สุดสุข จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด   ๊Update !..

ด้วย มูลนิธิอุทัย สุดสุข จัดให้มีการกฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากต้นสังกัด โดยจัดให้มีการอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก 6 หลักสูตร ได้แก่ นวดจัดกระดูก นวดกดจุดสะท้อนเท้า นวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย นวดกษัยปัญจเวช กดจุดคลายพังผืด(ผ่าตัดเทียม) การนวดกดจุดบำบัด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://thaicam.go.th/ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข


การบันทึกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “สั่งหวานน้อยที่ร้านนี้ ดีต่อใจ”   ๊Update !..

โดยร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ สามารถเข้ามากรอกข้อมูลได้ตามที่อยู่ URL นี้ได้เลยครับ https://forms.gle/XzXiHA7krRVqU81p8 เมื่อร้านค้ากรอกข้อมูลเสร็จสามารถเข้าดูผลการเข้าร่วมรณรงค์ได้ตาม URL นี้ครับ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HV4_yWFeZntopDzFvl8sTQC2I3a30pE3mui32816M2w/edit?usp=sharing


สสจ.ลำปาง ร่วมพิธีตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562   ๊Update !..

วันที่ ๕ ธันวาคม 2562 เวลา ๐๗.00น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ และคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


บันทึกลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ   ๊Update !..

บันทึกลงบันทึกลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563   ๊Update !..

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จังหวัดลำปาง   ๊Update !..

1.แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ มอค. 2.แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ อสม. 3.แบบรายงานผลการตรวจวัดค่าความเค็มแยกรายอำเภอ (สำหรับผู้บริหาร)