การอบรมโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดลำปาง ปี 2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเซียลำปาง โฮเต็ล   ๊Update !..

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 : การอบรมโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สำหรับเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง โฮเต็ล กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข หรือผู้เกี่ยวข้อง จาก 13 อำเภอ จำนวน 65 คน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 80 คน โดยมี พญ.ดุสิดา ตู้ประกาย ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ นพ.กฤษฎิ์ ทองบรรจบ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรม


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย   ๊Update !..

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย   ๊Update !..

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ลานกีฬาชุมชนแจ่งหัวริน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 16 สิงหาคม 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยท่าฤาษีดัดตนตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ชุมชนปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


มหกรรมดีๆเพื่อสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร อำเภอเมืองลำปาง   ๊Update !..

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จัดมหกรรมโครงการ บูรณาการการจัดการสุขภาพภาคประชาชนสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ ลานเอนกประสงค์  อบต.บ้านเป้าโดยมีนายเสาร์แก้ว  อินตะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า การแสดงไลน์แด้นซ์ “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ”   การเสวนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดำเนินรายการโดย นางพรพรรณ  หว้าคำ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง ผู้ร่วมเสวนา  นางสิมาภรณ์  เย็นสำราญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสอ.เมืองลำปาง นายเกยูร  ทิยาว  ประธาน อสม.บ้านสบก๋ง-หางทุ่ง ผู้แทนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ และ การประกวดบาสโลบ / ไลน์แด้นซ์จาก  7  หมู่บ้านในตำบลบ้านเป้า นับเป็นหนึ่งในมหกรรมดีๆเพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของลำปาง


ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32  ผู้แทนจากเกษตรจังหวัดลำปาง และผู้ทรงคุณวุฒิหมอพื้นบ้าน/องค์การเอกชน/นักวิชการด้านการแพทย์แผนไทย/ผู้ผลิตหรือจำหน่ายสมุนไพร/     ผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์เห็ด ยาและสมุนไพรไทยจีน ลำปางรักษ์สมุนไพร เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นรูปธรรม ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จัก ชอบ และใช้สมุนไพรในการดูแลตนเองอย่างปลอดภัย รู้ข้อควรระวังการใช้สมุนไพร เพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการสืบค้นหาหมอพื้นบ้านที่ประชาชนศรัทธาเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ


ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยกิจกรรมภายในบูธ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์คลินิกเวชกรรมไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในด้านการจัดบริการ 2. ตรวจสุขภาพทั่วไป วัดความดันโลหิต มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 31 ราย 3. ตรวจ วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษาด้วยวิธีการนวด และประคบสมุนไพร จำนวน 41 ราย มีกลุ่มโรค Office Syndrome มารับบริการเป็นส่วนใหญ่ 4. บริการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 4 ราย 5. ให้ความรู้เรื่อง การนวดดกจุดสะท้อนเท้า “ลด ละ เลิก บุหรี่” และสาธิตวิธีการนวดเท้า 6. ให้ความรู้เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด SKT 1-7 ในเทคนิคของ รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี 7. ให้ความรู้การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ