สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   ๊Update !..

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  ในงานวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน  2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบ ด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป  2)บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3)บริการตรวจตา 4)บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม  ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและเรียกเก็บค่าบริการ (RCM.)   ๊Update !..

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางคุณกุลรัตน์ ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและเรียกเก็บค่าบริการ (RCM.) Receive Claim Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการจังหวัดลำปาง โดย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่งานไอทีและระบบสารสนเทศจากทุกโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๕๐ คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก คือคุณกุศล สุริยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณจารวี ขำนิ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  การประชุมัดขึ้น ๒ วัน โดยคาดว่าจะสามารถนำโปรแกรม RCM.มาใช้ได้ทั้งจังหวัดลำปาง ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓  


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒   ๊Update !..

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น คุณกุลรัตน์  ไชยพรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 2562 เวลา 19.๑๕ น คุณศรีสอางค์  วรรณกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมมอบนโยบายด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิการ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ ปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ประกอบด้วย ตัวแทนสถานศึกษา ๓๐ คน แกนนำชุมชนและ อสม. โซน ตำบลเวียงเหนือ และบ่อแฮ้ว ๑๓๗ คน รวม ๑๖๗ คน ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๔ อาคารสำนักการช่าง- กองคลัง เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะทางการบริหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความพร้อมของร่างกายและจิตใจที่จะทำงานบริการประชาชนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ