สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   ๊Update !..

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิจกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่๑ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงานเข้ารับฟังบรรยายสรุป  ผลกาดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด และโรงพยาบาลลำปาง ณ ห้อง […]


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับงาน คบส. ในวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมเอเซียลำปาง   ๊Update !..

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562


วันมาฆบูชา   ๊Update !..

จากสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข