SuwitK.


การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 11-13 ก.ย.2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฯ สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2561 ประธานเปิดการประชุมฯ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และกล่าวรายงานโดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ลำปาง ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารจังหวัด อำเภอ ทีมยุทธศาสตร์ จังหวัด อำเภอ และ PCC รวมจำนวน 200 คน ” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] ————————- By นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]


ทำเนียบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง 1 นายบุญยิ่ง  คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   – 2490 2 นายยงลาภ  ปัญจวรรณ์ อนามัยจังหวัด 2490 – 2517 3 นายสนิท  โชติเวช นายแพทย์ใหญ่ 2517 – 2518 4 นายทวี  เกษมสวัสดิ์ นายแพทย์ใหญ่ 2518 – 2521 5 นายยงลาภ  ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 – พ.ค.2523 6 นายบุญสม  ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 – ธ.ค.2527 7 นายจำรูญ  มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 – มี.ค.2530 8 นายมงคล  ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 – พ.ค.2532 9 นายยนพดล  สมบูรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 – พ.ย.2536 10 นายสมาน  รุ่งสีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2536 – ก.ย.2537 11 นายพิพัฒน์  ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก.ย.2537 – ต.ค.2542 12 นายชำนาญ  หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 – ม.ค.2545 13 นายประดิษฐ์  วินิจะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 – ม.ค.2550 14 นายศิริชัย  ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 – ก.ย.2560 15 นายประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2560 –