NCD


ขอเชิญร่วมการเสนอราคารองเท้า ในการสืบราคารองเท้าเบาหวานสำเร็จรูปของจังหวัดลำปาง ปี 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอเชิญบริษัทผู้จำหน่ายรองเท้าสำเร็จรูปเข้าร่วมการเสนอราคารองเท้า ในการสืบราคารองเท้าเบาหวานสำเร็จรูปของจังหวัดลำปาง ปี 2562 โดยสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง www.lpho.go.th และนำเสนอผลงานในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยนำตัวอย่างรองเท้ามาในวันนำเสนอด้วย……. (รายละเอียดดังหนังสือแนบท้ายนี้)


ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม กำกับการบริหารจัดบริการกองทุนโรคเรื้อรัง คลินิกแพทย์ครอบครัว และโรคเฉพาะ (NCD Plus/CVD/CKD) ปีงบประมาณ 2562

เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม กำกับการบริหารจัดบริการกองทุนโรคเรื้อรัง คลินิกแพทย์ครอบครัว และโรคเฉพาะ (NCD Plus/CVD/CKD) ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง จังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนในระบบการดำเนินงานภายในเขตสุขภาพที่ 1 และสามารถนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงหรือเสริมการทำงานภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่และ ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1  เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับจังหวัด Case Manager และตัวแทนพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน NCD ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล