NCD


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย

วันที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย ลำปาง โด […]