กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ


การกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเครือข่ายบวร.ร. จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดข้อมูลที่แนบมาได้แก่ หนังสือขออนุมัติลงพื้นที่ติดตามงาน หนังสือแจ้งพื้นที่ กำหนดการลงพื้นที่และกิจกรรมที่ลงเยี่ยม บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการย่อย โครงการตำบลดอนไฟรณรงค์ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อร […]


การประชุมโครงการกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดยเครือข่ายบวร.ร. เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดข้อมูลที่แนบมาได้แก่ เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เครือข่ายบวร.ร. จังหวัดลำปาง แบบขอจริยธรรมงานวิจัย แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินโครงการ […]


โครงการกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯโดยเครือข่ายบวร.ร.เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)จังหวัดลำปางปีงบประมาณ2562

รายละเอียดข้อมูลที่แนบมาได้แก่ โครงการกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดยเครือข่ายบวร.ร. เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงกา […]


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างยา e-bidding โดย สสจ.ลำปาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ โทร 054-323533