กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ


การกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเครือข่ายบวร.ร. จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดข้อมูลที่แนบมาได้แก่ หนังสือขออนุมัติลงพื้นที่ติดตามงาน หนังสือแจ้งพื้นที่ กำหนดการลงพื้นที่และกิจกรรมที่ลงเยี่ยม บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการย่อย โครงการตำบลดอนไฟรณรงค์ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมพลังอ่านฉลากก่อนบริโภค การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการอบรม ภาพถ่ายประกอบการจัดกิจกรรม ข้อมูลการลงทะเบียนของ รพ.สต. เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ที่ลงกรมวิทย์ With You