กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับงาน คบส. ในวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมเอเซียลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562


สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 62

ไฟล์สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลำปาง โทร.054-323533


เว็บไซต์สืบค้นภาพยาที่มีใช้ในจังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลสำหรับค้นหาภาพยา ที่มีใช้ในจังหวัดลำปาง ตามกรอบโรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญท่านที่สนใจ ทดลองใช้งานได้ที่เว็บไซต์ข้อมูลยาจังหวัดลำปาง  www.druglp.com