cheera


สสจ.ลำปาง ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ และมหกรรมสุขภาพ อำเภอแม่ทะ

นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอแม่ทะ โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการชมรม อสม.เข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ทำงาน ๑๐ ปี ๒๐ ปีและ […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมรณรงค์ป้องกันหมอกควัน

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม 2562 เวลา ๑๕.๐0 น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกันออกรณรงค์ป้องกันหมอกควัน ในตลาดอัสวิ […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม ให้กับอำเภอที่ดำเนินงาน จังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม

เมื่อวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๐๙.๓0 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดโฟมให้กับอำเภอที่ดำเนินงาน จังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังห […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านปีที่ ๑๑ ระดับภาคเหนือ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเยี่ยมชมบูทนิทรร […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านปีที่ ๑๑ ระดับภาคเหนือ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเยี่ยมชมบูทนิทรร […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิจกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่๑ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงานเข้ารับฟังบรรยายสรุป  ผลกาดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด และโรงพยาบาลลำปาง ณ ห้อง […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะหมอกควัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง  เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง วิทย […]