cheera


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมต้อนรับสื่อมวลชนในการสัมมนา สื่อมวลชน เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ”   ๊Update !..

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางกุลรัตน์ ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในนามคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กล่าวต้อนรับและร่วมสัมมานาสื่อมวลชน นำโดยแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ,คณะศูนย์สื่อสารสาธารณะ และคณะสื่อมวลชน ในการสัมมานาสื่อมวลชน เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ”  ณ เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ๊Update !..

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   ๊Update !..

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง และพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยและสื่อมวลชนในการสัมมนาสื่อมวลชนเรื่อง “สุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม”   ๊Update !..

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยและทีมสื่อมวลชน ได้จัดสัมมนาสื่อสารมวลชน เรื่องสุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปางในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงภารกิจการดำเนินงานของกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาพดีของสามเณรทุกรูป ปัญหาที่พบมากที่สุด คือสามเณร เริ่มอ้วนและอ้วนถึง ร้อยละ 33 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายของสามเณรเพื่อป้องกันโรคอ้วน /เทคนิคการปั้นข้าวเหนียวเพื่อจำกัดปริมาณฉันแป้งของสามเณร และกลยุทธ์ในการชำระหนี้วัดของสามเณรในการดูแลสิ่งแวดล้อมแต่ละจุด เช่น ลานโพธิ์  ห้องอาหาร ห้องน้ำ ห้องสุขา โดยแกนนำสามเณร


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

          วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุทัน  ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง​ คณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง​ และคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ด้วยคีตะมวยไทย ๑๐ ท่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก รัชการที่ ๑๐

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง​ และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปางทุกกลุ่มงาน  นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและข้าราชการจากโรงพยาบาลชุมชน ร่วมออกกำลังกาย ด้วยคีตะมวยไทย ๑๐ ท่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก จำนวน 152 คน ณ บริเวณลานชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง