cheera


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ การเกิด ทร.๑/๑ online ด้วยระบบคอมพิวเตอร์   ๊Update !..

วันที่ ๑๒ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณธนียา เหลี่ยมพงศาพุทธิ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ซึ่งเน้นการพัฒนาระบบ การเกิด ทร.๑/๑ onlineด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ห้องคลอดรพศ. รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ทะเบียนเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๓๐ คน โดย คุณมงคล โพจนฤคม สปสช.เขต ๑ ได้บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา

วันที่ ๓ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ รอบเช้ารอบเย็นเวลา ๑๘.๓๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานและคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ช่วงเช้าทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร ช่วงเย็นถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (Coding Audit)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นพ.เชี่ยวชาญ.ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (Coding Audit) โดยมีแพทย์ พยาบาล จนท.เวชสถิติ จาก รพ.ลำปาง รพ.ชุมชนทุกแห่ง  จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจากวิทยากร นพ.วีรพงษ์ ปรางค์เจริญ โรงพยาบาลแพร่ (ผู้ตรวจสอบเวชระเบียน ของ สปสช.เขต 1 และ สปสช.กลาง )การประชุม 2 วันที่ 28-29 พ.ค.๒๕62 เน้นการบรรยายให้ความรู้และสุ่มตรวจเวชระเบียน ผู้ป่วยใน 10 กลุ่มโรค


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรและข้าราชการใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรและข้าราชการใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีข้าราชการที่เข้าอบรมจาก ๓ จังหวัด คือจังหวัดลำปาง แพร่และ น่าน  อบรมจำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง  ณ ศูนย์ฝึกอบรมเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการและผู้ดูแลตลาดในแต่ละอำเภอเข้าร่วมในงานครั้งนี้ จำนวน ๑๐๕ หน่วยงาน  ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมจัดการอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  ในงานวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน  2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบ ด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป  2)บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3)บริการตรวจตา 4)บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม  ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง