jumb0_0


กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จังหวัดลำปาง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้