jumb0_0


ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยวสสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยวสสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ โดย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด https://hpc1.go.th/ppp2019/register.html


EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

22.1 ขอเชิญประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 22.2 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 22.3 รูปภาพจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 22.4 รายงานผลการกำกับตามและรายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

16.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ชมเชย 16.2 ขออนุญาตจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 16.3-4 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 16.5 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/เรื่องอื่นๆ


EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

9.1.1ผู้บริหารหน่วยงาน 9.1.2นโยบายของผู้บริหาร 9.1.3โครงสร้างหน่วยงาน (เป็นปัจจุบัน) 9.1.4อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง) 9.1.5วิสัยทัศน์ พันธกิจ 9.1.8ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 9.1.9จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการ สสจ.ลำปาง ปี 2562