jumb0_0


การบันทึกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “สั่งหวานน้อยที่ร้านนี้ ดีต่อใจ”

โดยร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ สามารถเข้ามากรอกข้อมูลได้ตามที่อยู่ URL นี้ได้เลยครับ https://forms.gle/XzXiHA7krRVqU81p8 เมื่อร้านค้ากรอกข้อมูลเสร็จสามารถเข้าดูผลการเข้าร่วมรณรงค์ได้ตาม URL นี้ครับ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HV4_yWFeZntopDzFvl8sTQC2I3a30pE3mui32816M2w/edit?usp=sharing


ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุม ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษน้ำทอง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม 480 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอ และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง โดยเอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากท้ายข่าว