jumb0_0


EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

EB24 ข้อ1(1.1,1.2)บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน 1ต.ค.61-31ก.ค.62 EB24 ข้อ1 (1.1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB24 ข้อ1 (1.2) ขออนุญาติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB24 ข้อ2รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ 1ต.ค.61-31ก.ค.62 EB24 ข้อ2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB24 ข้อ3(3.1) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน 1ต.ค.61-31ก.ค.62 EB24 ข้อ3 (3.1) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ EB24 ข้อ3 (3.2) Print Screen จากเว็บไซต์ EB24 ข้อ3 (3.2) Print Screen รายงานผลการดำเนินงาน 1ต.ค.2651-31ก.ค.2562


EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB23 ข้อ1 (1.1) ขออนุมัติโครงการ EB23 ข้อ1 (1.2) ขออนุญาตเผยแพร่โครงการประเมินคุุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง EB23 ข้อ2 (2.1-2.5) โครงการประเมินคุุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง EB23 ข้อ2 แผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม EB23 ข้อ3 (3.1) การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ EB23 ข้อ3 (3.2) Print Screen จากเว็บไซต์


EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB22 ข้อ1 ขออนุมัติโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง EB22 ข้อ2รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง EB22 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ EB22 ข้อ4(4.1,4.2) สรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง EB22 ข้อ5 (5.1) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ EB 22 ข้อ5(5.2)Print Screen การประชุมหรือแลกเปลี่ยนความรู้


EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 ข้อ1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยงด้วยระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จังหวัดลำปาง ข้อ1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯรอบที่2 EB21 ข้อ2 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ2 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(เพิ่ม) ข้อ2 แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ EB21 ข้อ2 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการทำความผิดวินัยฯ EB21 ข้อ3 แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคญ 4 มาตรการ EB21 ข้อ5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องการทุจริต และแก้ไขการทำผิดวินัยฯ EB21 ข้อ6 (6.1) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ไตรมาส4 EB21 ข้อ6 (6.2) Print Screen การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน


EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB20 ข้อ1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง EB20 ข้อ1.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม EB20 ข้อ1.2 หนังสือเชิญประชุมพร้อมภาพประกอบการประชุม EB20 ข้อ2.1 สรุปรายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง EB20 ข้อ2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง EB20 ข้อ3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน EB20 ข้อ4 สรุปผลการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20 ข้อ5.1 การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ EB20 ข้อ5 (5.2)Print Screen การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB19 ข้อ1 สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม สสจ.ลำปาง สุจริต EB19 ข้อ 2 ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการปีะเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EB19 ข้อ2 (2) กิจกรรมการดำเนินงานกลุ่ม สสจ.สุจริต EB19 ข้อ2 กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม สสจ.ลำปางสุจริต EB19 ข้อ 3 รายงานผลการดำเนินงานด้านมาตรการความโปร่งใส EB19 ข้อ3 (3.1) กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม สสจ.ลำปางสุจริต EB19 ข้อ4 (4.1) การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์h fEB19 ข้อ4(4.2)Print Screen การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริการที่โปร่งใส มีกลุ่ม มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่ปรับปรุงบริหารงานของหน่วยงาน


EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB18(1) ขออนุมัติโครงการ EB18(2) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 EB18 ข้อ 2-3 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม EB18(3) ภาพถ่ายประกอบ EB18 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ EB18(4) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 EB18(5) สรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 EB18 ข้อ 4,5 สรุปการจัดกิจกรรมรณรงค์ จังหวัดลำปาง EB18 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บ EB18 ข้อ6 (6.2)Print Screen การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน