สุภาพร อินวงศ์


ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในท้องที่จังหวัดลำปาง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลชมชุนในท้องที่จังหวัดลำปาง 1. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลแม่ทะ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด ราคา 1,176,000 บาท 2. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง เป็นเงิน 323,400 บาท 3. เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,313,200 บาท และโรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง จำนวน  1  เครื่อง ราคา  1,313,200  บาท รวมเป็นเงิน 2,626,400 บาท 4. เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  จำนวน 1 เครื่อง ราคา  1,048,600 บาท รวม 4 รายการ  เป็นเงิน 5,174,400 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563


ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลชมชุนในท้องที่จังหวัดลำปาง 1. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลแม่ทะ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด ราคา 1,176,000 บาท 2. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง เป็นเงิน 323,400 บาท 3. เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,313,200 บาท และโรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง จำนวน  1  เครื่อง ราคา  1,313,200  บาท รวมเป็นเงิน 2,626,400 บาท 4. เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  จำนวน 1 เครื่อง ราคา  1,048,600 บาท รวม 4 รายการ  เป็นเงิน 5,174,400 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2 รายการ