อนุชลี อุปกาละ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกที่นี่


ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2562

โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานในการเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง)จำกัด อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sg8kSEk5b7-PJalqmUYYg14m1aCrdbBA


ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563

โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2562

โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lNTIO0rukc-91B6Em0GCVhHJQLyWBCEU


ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2562

โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SdQqlsi4jSXuDIMHaDvs7uBoAFcpV4p9


ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563

โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ(ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/175dMr15CYFi7_3G4u95Xe5FDtxbuWfIK


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จังหวัดลำปาง

1.ผลการบันทึกลดเค็ม New!!!!! รายครัวเรือน Update ข้อมูลทุกๆเที่ยงคืน 2.คลิก>> ระบบบันทึกลดเค็ม User:เลขประจำตัว 13 หลัก Password : 123456 3.ผลการตรวจวัดค่าความเค็มแยกรายอำเภอ ครั้งที่ 1 (ระบบเดิม) คลิก>> เพิ่มกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสำรวจ ร้านอาหาร,ร้านก๋วยเตี๋ยว, ตลาด 4.การบันทึกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “สั่งหวานน้อยที่ร้านนี้ ดีต่อใจ” เมื่อร้านค้ากรอกข้อมูลเสร็จสามารถเข้าดู >> ผลการเข้าร่วมรณรงค์ได้ตาม URL นี้ครับ หมายเหตุ: ติดต่อประสานแอดมิน โทร 054-227526 ต่อ 303