กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ.ลำปาง


มหกรรมดีๆเพื่อสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร อำเภอเมืองลำปาง

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จัดมหกรรมโครงการ บูรณาการการจัดการสุขภาพภาคประชาชนสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ ลานเอนกประสงค์  อบต.บ้านเป้าโดยมีนายเสาร์แก้ว  อินตะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า การแสดงไลน์แด้นซ์ “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ”   การเสวนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดำเนินรายการโดย นางพรพรรณ  หว้าคำ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง ผู้ร่วมเสวนา  นางสิมาภรณ์  เย็นสำราญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสอ.เมืองลำปาง นายเกยูร  ทิยาว  ประธาน อสม.บ้านสบก๋ง-หางทุ่ง ผู้แทนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ และ การประกวดบาสโลบ / ไลน์แด้นซ์จาก  7  หมู่บ้านในตำบลบ้านเป้า นับเป็นหนึ่งในมหกรรมดีๆเพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ลำปางจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการดำเนินงาน หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบฯระดับโซน ประจำปี 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด พร้อมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบฯระดับโซน ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม 2 ,5,6 และ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรมฯ สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองทุกหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 เป็นปีที่ 4 ของความร่วมมือประสานพลังเครือข่าย ภาคประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  5 โซน ได้แก่ โซนเสด็จ, โซนบ้านกาด,โซนชมพู,โซนบ้านเอื้อม และโซนนิคมพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโซนพื้นที่  แกนนำหมู่บ้าน ข้าราชการบำนาญ  องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ,แพทย์แผนไทย) และโรงพยาบาลลำปาง (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,สุขศึกษา) ร่วมดำเนินงานและเป็นกรรมการคัดเลือกในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้