กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ.ลำปาง


กิจกรรมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวหมอกควัน

วันที่ 7 มี.ค. 62 โรงพยาบาลห้างฉัตรให้ความรู้เรื่องหมอกควันคลินิกพิเศษ ณ โรงพยาบาลห้างฉัตร ผู้รับบริการสูงอายุCOPD จำนวน50ราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการปัญหาอย่างมีส่วนร่วม ตอบคำถามชิงรางวัล (หน้ากาก […]