anuchalee


โครงการลำปางรวมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (LAMPANG ANTI – DRUGS 2019)

1 กันยายน 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ติดตามข่าวสาร ได้ที่ >> Facebook Fun run 5 km จำนวน 1,000 คน Mini half 10 km จำนวน 500 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 หรือ จนกว่าจะครบจำนวน สมัครวิ่งประเภทประชาชนทั่วไป ดูรายชื่อผู้สมัคร ประเภทประชาชนทั่วไป สมัครวิ่งประเภทนักเรียน/นักศึกษา อายุ ไม่เกิน 19 ปี รับจำนวนจำกัด 200 คน ดูรายชื่อผู้สมัคร ประเภทนักเรียน/นักศึกษา อายุ ไม่เกิน 19 ปี ทุกท่านสามารถเข้าสมัครตามลิงค์นี้และสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้เลยครับ การชำระเงิน โอนเงิน เลขที่บัญชี 678-3-02929-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรันพลาซา ลำปาง ชื่อบัญชี โครงการลำปางรวมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (LAMPANG ANTI – DRUGS) ส่งหลักฐานการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุ “ชื่อ-สกุล ยอดชำระ เวลาการชำระเงิน” ระบุชื่อให้ตรงกับที่ลงทะเบียนสมัคร ส่งมาที่ LINE ID : @zuz8206i


การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข บรรลุเป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ


การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิชาการเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับอำเภอและจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 


เอกสารการประชุม กวป. ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561

เอกสารสรุปประชุม กวป.ครั้งที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 สามารถดาวน์โหลดด้านล่าง ชื่อไฟล์ >> “รายงานการประชุม กวป.เดือนพ.ย61”