anuchalee


การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข บรรลุเป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ


การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิชาการเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับอำเภอและจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 


เอกสารการประชุม กวป. ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561

เอกสารสรุปประชุม กวป.ครั้งที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 สามารถดาวน์โหลดด้านล่าง ชื่อไฟล์ >> “รายงานการประชุม กวป.เดือนพ.ย61”


ประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข  วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้อง Forget Me not สวนอาหารปางหลวงการ์เด้นท์  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]