mesinee


ย้าซ้า!!!! ข่าวยาพารามีไวรัสปนเปื้อน ไม่เป็นความจริง อย่าเชื่อ อย่าแชร์

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์อ้างถึงสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง เผยแพร่ข่าว ห้ามกิน ยาพาราที่มี ชื่อว่า P/500 เม็ดยาสีขาวและเคลือบมันจนเป็นประกาย เพราะมีไวรัสแมคชูโปปนเปื้อน มีอันตรายถึงตายนั้น ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เชื้อแมคชูโปไวรัส เป็นเชื้อที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในที่แห้ง ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ยาพาราเซตามอลจะปนเปื้อนเชื้อดังกล่าว ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ตามปกติ


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอแจ้ห่ม นำทีมโดย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปาง ประกอบด้วย ทนพญ.วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ ปิ่นสกุล โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลแจ้ห่มและรพสต.แม่สุกช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย พญ. ชมนภัส แหลมคม


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอเถิน

เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอเถิน นำทีมโดย ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ และ ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปางประกอบด้วย ทนพญ. วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ ปิ่นสกุล โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลเถินและรพสต.บ้านสะเลียมหวานช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอแม่เมาะ นำทีมโดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ และ ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปางประกอบด้วย ภญ. ชนัฏตา วิเศษสิงห์, ทนพญ. วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ปิ่นสกุล โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลแม่เมาะและรพสต.บ้านท่าสี ช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอสบปราบ

เมื่อวันที่ 26พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอสบปราบ นำทีมโดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ และ ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปางประกอบด้วย ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา, ทนพญ. วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ปิ่นสกุล โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลสบปราบและรพสต.บ้านแม่กว๊ะ ช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอเกาะคา

เมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอเกาะคา นำทีมโดย นพ.ธวัชชัย ปานทอง โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ และ ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปางประกอบด้วย ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา, ทนพญ. วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ปิ่นสกุล ในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลเกาะคาและรพสต.ไหล่หิน ช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย นพ.ธวัชชัย ปานทอง


อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

                อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”ด้วย ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว จานวน 812 ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น อย. ขอแนะนาการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ดังนี้ 1. ขอให้เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ 2. ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนากระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ 3. หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สาคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. , ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นาเข้า , วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น 4. หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจาหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย   แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา