mesinee


ย้าซ้า!!!! ข่าวยาพารามีไวรัสปนเปื้อน ไม่เป็นความจริง อย่าเชื่อ อย่าแชร์

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์อ้างถึงสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง เผยแพร่ข่าว ห้ามกิน ยาพาราที่มี ชื่อว่า P/500 เม็ดยาสีขาวและเค […]


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอแจ้ห่ม นำทีมโดย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ โดยทีมงานจากสสจ.ล […]


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอเถิน

เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอเถิน นำทีมโดย ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา โดยทีมงานจากสสจ […]


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอแม่เมาะ นำทีมโดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล โดยทีมงานจากสสจ […]


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอสบปราบ

เมื่อวันที่ 26พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอสบปราบ นำทีมโดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล โดยทีมงานจากสสจ. […]


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอเกาะคา

เมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอเกาะคา นำทีมโดย นพ.ธวัชชัย ปานทอง โดยทีมงานจากสสจ.ลำป […]


อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

                อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมู […]