ttmlampang


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย   ๊Update !..

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ลานกีฬาชุมชนแจ่งหัวริน-สันโค้ง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 26 สิงหาคม 2562 : อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ ศสมช. ชุมชนกำแพงเมือง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 : อาหารและพืชสมุนไพรบำรุงสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดประตูป่อง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ลานกีฬาชุมชนแจ่งหัวริน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 16 สิงหาคม 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยท่าฤาษีดัดตนตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ชุมชนปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32  ผู้แทนจากเกษตรจังหวัดลำปาง และผู้ทรงคุณวุฒิหมอพื้นบ้าน/องค์การเอกชน/นักวิชการด้านการแพทย์แผนไทย/ผู้ผลิตหรือจำหน่ายสมุนไพร/     ผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์เห็ด ยาและสมุนไพรไทยจีน ลำปางรักษ์สมุนไพร เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นรูปธรรม ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จัก ชอบ และใช้สมุนไพรในการดูแลตนเองอย่างปลอดภัย รู้ข้อควรระวังการใช้สมุนไพร เพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการสืบค้นหาหมอพื้นบ้านที่ประชาชนศรัทธาเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ


ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยกิจกรรมภายในบูธ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์คลินิกเวชกรรมไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในด้านการจัดบริการ 2. ตรวจสุขภาพทั่วไป วัดความดันโลหิต มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 31 ราย 3. ตรวจ วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษาด้วยวิธีการนวด และประคบสมุนไพร จำนวน 41 ราย มีกลุ่มโรค Office Syndrome มารับบริการเป็นส่วนใหญ่ 4. บริการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 4 ราย 5. ให้ความรู้เรื่อง การนวดดกจุดสะท้อนเท้า “ลด ละ เลิก บุหรี่” และสาธิตวิธีการนวดเท้า 6. ให้ความรู้เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด SKT 1-7 ในเทคนิคของ รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี 7. ให้ความรู้การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยท่าฤาษีดัดตนตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ชุมชนบ้านต้าสามัคคี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 35 คน วันที่ 13 สิงหาคม 2562 : การนวดผ่อนคลายด้วยตนเองในผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประตูต้นผึ้งท่านางลอย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน