ttmlampang


อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย หัวข้อ “การตั้งตำรับยากลุ่มอาการทางเดินอาหาร”   ๊Update !..

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางวรรณา  ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และทีมเครือข่ายแพทย์แผนไทย  ร่วมรับฟังการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์ […]


ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล เพื่อให้ได้ […]


ประกาศสืบหาเจ้าของหรือครอบครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอความร่วมมือในการติดประกาศสืบหาเจ้าของหรือผู้ครอบครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นเอกสารตำรายาของ นายนาค นาคคงคำ และนางเรียม สุขสงค์ญาติ เป็นตำราที่กล่าวถึ […]


ร่วมงาน “มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปีที่ ๑๑ ระดับภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปีที่ ๑๑ ระดับภาคเหนือ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นเจ้าภ […]


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข” เขตเทศบาลนครลำปาง

ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู […]


ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจ้งประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย – เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” โดยให้ผู้สนใจส่งผลงงานวิชา […]


ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพร […]