ttmlampang


ร่วมให้ข้อมูลด้านการครอบครองกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน การนิรโทษกรรมกัญชา แก่วิสาหกิจชุมชน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 : ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมให้ข้อมูลด้านการครอบครองกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน การนิรโทษกรรมกัญชา แก่วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 240 คน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 : สมาธิบำบัด และการนวดผ่อนคลายด้วยตนเองสำหรับ ผู้สูงอายุ ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านต้าสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 : สมาธิบำบัด และการนวดผ่อนคลายด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ลานกีฬาชุมชนแจ่งหัวริน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 : การนวดผ่อนคลายด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ โรงเรียนวัดนาก่วมใต้ เทศบาลนครลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 60 คน


เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นวิทยากร ในการดูแลสุขภาพข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านดงไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน


ร่วมเป็นวิทยากร “อบรมเชิงปฏิบัติการนวดแผนไทย”

เมื่อวันที่ 4 – 5  เมษายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมเป็นวิทยากร “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทย” ภายใต้โครงการบริการให้ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการนวดที่ถูกวิธี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การดูแลสุขภาพทางเลือก”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและนางสาวสุวนันท์ โกลาวัลย์ แพทย์แผนไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การดูแลสุขภาพทางเลือก” ให้แก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง จำนวน 54 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2561   


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

ทีมงานการแพทย์แผนไทย..กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข” เขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 28 มีนาคม 2561 : การดูแลสุขภาพข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์ พระธาตุเทพนิมิต ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 28 มีนาคม 2561 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านดงไชย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 29 มีนาคม 2561 : การนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ ศสมช. ชุมชนกำแพงเมือง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 31 มีนาคม 2561 : อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 30 คน


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข”

ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข” เขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : การดูแลสุขภาพข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนการเคหะนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 : อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดนางเหลียว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 : การนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 : การนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีบุญโยง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 28 มีนาคม 2561 : การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ณ ศาลาอเนกประสงค์พระธาตุเทพนิมิต ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน