supapon


ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ฯ รพ.เกาะคา   ๊Update !..

ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ฯ รพ.เกาะคา


รายงานผลการดำเนินการตามแผน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562


ประกาศประกวดราคาซื้อยา Fluticasone+Salmeterol ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา Fluticasone+Salmeterol ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๘๓,๔๘๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปด […]