supapon


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับโรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)