กลุ่มงาน/งาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ


ประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD (DM,HT/CKD /Stroke/STEMI/COPD/CA) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมกับ Service Plan ของโรงพยาบาลลำปาง จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD (DM,HT/CKD /Stroke/STEMI/COPD/CA) ปีงบประมาณ 2562  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานในทุกระดับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน และมีระบบการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันใน Service Plan ทั้งในเรื่องระบบบริการและข้อมูล  รวมทั้งสามารถนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงหรือเสริมการทำงานภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอำเภอ Case Manager ในโรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน NCD ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งสิ้น 150 คน


ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน LAMPANG ANTI – DRUGS 2019

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง


ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Data Management จังหวัดลำปาง ปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปาง เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Data Management จังหวัดลำปาง 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผู้รับงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ ตัวแทน จาก รพสต.ทุกอำเภอ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลลำปาง


ขอเชิญร่วมการเสนอราคารองเท้า ในการสืบราคารองเท้าเบาหวานสำเร็จรูปของจังหวัดลำปาง ปี 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอเชิญบริษัทผู้จำหน่ายรองเท้าสำเร็จรูปเข้าร่วมการเสนอราคารองเท้า ในการสืบราคารองเท้าเบาหวานสำเร็จรูปของจังหวัดลำปาง ปี 2562 โดยสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง www.lpho.go.th และนำเสนอผลงานในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยนำตัวอย่างรองเท้ามาในวันนำเสนอด้วย……. (รายละเอียดดังหนังสือแนบท้ายนี้)


ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม กำกับการบริหารจัดบริการกองทุนโรคเรื้อรัง คลินิกแพทย์ครอบครัว และโรคเฉพาะ (NCD Plus/CVD/CKD) ปีงบประมาณ 2562

เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม กำกับการบริหารจัดบริการกองทุนโรคเรื้อรัง คลินิกแพทย์ครอบครัว และโรคเฉพาะ (NCD Plus/CVD/CKD) ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง จังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนในระบบการดำเนินงานภายในเขตสุขภาพที่ 1 และสามารถนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงหรือเสริมการทำงานภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่และ ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1  เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับจังหวัด Case Manager และตัวแทนพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน NCD ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล