กลุ่มงาน/งาน นิติการ


EB20 ข้อ3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2563

1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 2.สรุปผลรายงานการประชุมฯ 3.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (เป็นรูปเล่ม ตามหลัก สากล) 4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 6.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS


บันทึกลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ

บันทึกลงบันทึกลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563