กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Enalapril Maleate ๕ mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ ๒๒๗๕๒๗-๙ ในวันและเวลาราชการ


รายงานผลการดำเนินการตามการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานผลการดำเนินการตามการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน มิถุนายน 2562


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 62

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 62


ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับ รพ.สต.บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด


ขออนุมัติแผนจัดจ้างประจำปี

ขออนุมัติแผนจัดจ้างประจำปี ได้นับอนุมัติโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ติดตั้งที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน