กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน เมษายน 2562


ประกวดราคาซื้อยา Hydralazine HCl ๒๕ mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา Hydralazine HCl ๒๕ mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.


ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ฯ รพ.เกาะคา

ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ฯ รพ.เกาะคา