กลุ่มงาน/งาน lpho


ประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD (DM,HT/CKD /Stroke/STEMI/COPD/CA) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมกับ Service Plan ของโรงพยาบาลลำปาง จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD (DM,HT/CKD /Stroke/STEMI/COPD/CA) ปีงบประมาณ 2562  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานในทุกระดับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน และมีระบบการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันใน Service Plan ทั้งในเรื่องระบบบริการและข้อมูล  รวมทั้งสามารถนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงหรือเสริมการทำงานภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอำเภอ Case Manager ในโรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน NCD ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งสิ้น 150 คน


ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โทร.0-5432-3533 (ติดต่อ ภ.ญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ )


ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน LAMPANG ANTI – DRUGS 2019

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง