กลุ่มงาน/งาน lpho


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Enalapril Maleate ๕ mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ ๒๒๗๕๒๗-๙ ในวันและเวลาราชการ


รายงานผลการดำเนินการตามการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานผลการดำเนินการตามการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน มิถุนายน 2562


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 62

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 62


ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับ รพ.สต.บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด


EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14 ข้อ1 ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ EB14 ข้อ2 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินฯ EB14 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ EB14 ข้อ4 (4.1) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ขึ้นเว็บ


EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

EB26 ข้อ1 คู่มือการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร EB26 ข้อ2 ภาพถ่ายประกอบ EB26 ข้อ3(3.1) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ EB26 ข้อ3(3.2) Print Screen จากเว็บไซต์