กลุ่มงาน/งาน lpho


คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ เวลา 09.00 น. (PM2.5) สูงสุดที่สถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อ.เมืองลำปาง อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานคุณภาพอากาศ pm 2.5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของ จ.ลำปาง จำนวน 4 สถานี วันนี้ เวลา 09.00 น. มีดังนี้ ต.พระบาท 82 มคก./ลบม. ต.สบป้าด 64 ต.บ้านดง 70 ต.แม่เมาะ 64


คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ เวลา 09.00 น. (PM2.5) สูงสุดที่สถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อ.เมืองลำปาง อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานคุณภาพอากาศ pm 2.5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของ จ.ลำปาง จำนวน 4 สถานี วันนี้ เวลา 09.00 น. มีดังนี้ ต.พระบาท 82 มคก./ลบม. ต.สบป้าด 64 ต.บ้านดง 70 ต.แม่เมาะ 64


คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ เวลา 09.00 น. (PM2.5) สูงสุดที่สถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อ.เมืองลำปาง อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานคุณภาพอากาศ pm 2.5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของ จ.ลำปาง จำนวน 4 สถานี วันนี้ เวลา 09.00 น. มีดังนี้ ต.พระบาท 82 มคก./ลบม. ต.สบป้าด 64 ต.บ้านดง 70 ต.แม่เมาะ 64


ชมรมพยาบาลดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง “ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล (Applying Artificial Intelligence to Complementary Nursing Therapeutic in Palliative Care)” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียน 2 วัน ท่านละ 3,500 บาท สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตาม link https://bit.ly/2GMLeXy พร้อมชำระค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการต้นสังกัด


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2 รายการ


EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562

EB3 ข้อ1 (1.2)หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่อง EB3 ข้อ1โครงการถึง1แสน EB3 ข้อ1โครงการไม่ถึง1แสน EB3 ข้อ1หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง