กลุ่มงาน/งาน lpho


ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบำบัดขนาด300ลบ.ม./วัน


ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุม ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษน้ำทอง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม 480 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอ และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง โดยเอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากท้ายข่าว