กลุ่มงาน/งาน ข่าวสาร สาระด้านสุขภาพ


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จังหวัดลำปาง

1.ผลการบันทึกลดเค็ม New!!!!! รายครัวเรือน Update ข้อมูลทุกๆเที่ยงคืน 2.คลิก>> ระบบบันทึกลดเค็ม User:เลขประจำตัว 13 หลัก Password : 123456 3.ผลการตรวจวัดค่าความเค็มแยกรายอำเภอ ครั้งที่ 1 (ระบบเดิม) คลิก>> เพิ่มกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสำรวจ ร้านอาหาร,ร้านก๋วยเตี๋ยว, ตลาด 4.การบันทึกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “สั่งหวานน้อยที่ร้านนี้ ดีต่อใจ” เมื่อร้านค้ากรอกข้อมูลเสร็จสามารถเข้าดู >> ผลการเข้าร่วมรณรงค์ได้ตาม URL นี้ครับ หมายเหตุ: ติดต่อประสานแอดมิน โทร 054-227526 ต่อ 303


ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุม ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษน้ำทอง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม 480 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอ และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง โดยเอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากท้ายข่าว