กลุ่มงาน/งาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดกา […]


การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิชาการเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับอำเภอและจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 1 […]


เอกสารการประชุม กวป. ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561

เอกสารสรุปประชุม กวป.ครั้งที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 สามารถดาวน์โหลดด้านล่าง ชื่อไฟล์ >> “รายงานการประชุม กวป.เดือนพ.ย61”