กลุ่มงาน/งาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จังหวัดลำปาง   ๊Update !..

1.แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ มอค. 2.แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ อสม. 3.แบบรายงานผลการตรวจวัดค่าความเค็มแยกรายอำเภอ (สำหรับผู้บริหาร)


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จังหวัดลำปาง   ๊Update !..

1.แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ มอค. 2.แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ อสม. 3.แบบรายงานผลการตรวจวัดค่าความเค็มแยกรายอำเภอ (สำหรับผู้บริหาร)


ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุม ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษน้ำทอง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม 480 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอ และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง โดยเอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากท้ายข่าว


แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุขปี2562และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562