กลุ่มงาน/งาน พัสดุ


รายงานผลวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2560