กลุ่มงาน/งาน พัสดุ


ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2560


กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เพิ่มเติมเอกสารโครงสร้างหน่วยงาน

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เพิ่มเติมเอกสารโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ2561

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ2561