กลุ่มงาน/งาน บริหารทั่วไป


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมพิธีดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑   ๊Update !..

เช้าวันนี้นายแพทย์สำนักงานสาธารสุขจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้คุณศรีสอางค์ วรรณกูล คุณสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางและหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวั […]


สสจ.ลำปางร่วมงานเปิดกิจกรรมรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ ๑๙

เช้าวันนี้ นางกุลรัตน์ ไชยพรมและ นางศรีสอางค์ วรรณกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ร่วมงานเปิดกิจกรรมรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีท่านรอง […]


สสจ.ลำปาง จัดอบรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดลำปางการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

คุณศรีสอางค์ วรรณกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดลำปางการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ิ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ […]


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


สสจ.ลำปาง รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑ รอบที่ ๑/๒๕๖๑

เช้าวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร อาคา […]


สาธารณสุขจังหวัดลำปางเร่งป้องกันผลกระทบสุขภาพประชาชนจากหมอกควัน ให้หมออนามัยครอบครัวและอสม.ให้ความรู้ ออกเยี่ยมบ้าน แจกหน้ากากอนามัย และพร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่ดูแลกลุ่มเสี่ยง

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันจังหวัดลำปาง ให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันของ […]


สสจ.ลำปางร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดลำปาง

สสจ.ลำปางร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดลำปางพุ?ธศักราช ๒๕๖๑ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมืองล […]