กลุ่มงาน/งาน บริหารทั่วไป


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   ๊Update !..

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิจกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่๑ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงานเข้ารับฟังบรรยายสรุป  ผลกาดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด และโรงพยาบาลลำปาง ณ ห้อง […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะหมอกควัน   ๊Update !..

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง  เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง วิทย […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมการสัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะ สุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ดำเนินงานภายใต้โครงการตามพระราชดำริภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ปีงบประมาณ 2562

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562  นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา”สานพลังเสริมสร้างสมรรถนะ สุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงกา […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วม โครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” (Thai Run for World Cancer Day) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๔๕ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้คุณสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมงาน โครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลก […]


สำนักงานสาธารณสุขมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง วันพุธที่ ๓๐มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ************** โดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายสุทัน ทาวงศ์มา

ตามที่จังหวัดลำปาง ดำเนินงาน จังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟมเป้าหมายให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการร้านอาหารตลาด วัด ศาสนสถาน และชุมชนรวมเป้ […]


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานพยาบาลนิทรรศน์ และวันเด็กแห่งชาติ “SMART Nurse สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ เปิดโลกทัศน์ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพประชาชน”

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานพยาบาลนิทรรศน์ ประจำปี ๒๕๖๑ และวันเด็กแห่งชาติ “SMART Nurse สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ […]


สสจ.ลำปางจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทการทำงานหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทการทำงานหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562  […]