กลุ่มงาน/งาน บริหารทั่วไป


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา

วันที่ ๓ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ รอบเช้ารอบเย็นเวลา ๑๘.๓๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานและคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ช่วงเช้าทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร ช่วงเย็นถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรและข้าราชการใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรและข้าราชการใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีข้าราชการที่เข้าอบรมจาก ๓ จังหวัด คือจังหวัดลำปาง แพร่และ น่าน  อบรมจำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง  ณ ศูนย์ฝึกอบรมเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการและผู้ดูแลตลาดในแต่ละอำเภอเข้าร่วมในงานครั้งนี้ จำนวน ๑๐๕ หน่วยงาน  ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมจัดการอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  ในงานวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน  2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบ ด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป  2)บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3)บริการตรวจตา 4)บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม  ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น คุณกุลรัตน์  ไชยพรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 2562 เวลา 19.๑๕ น คุณศรีสอางค์  วรรณกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมมอบนโยบายด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิการ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ ปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ประกอบด้วย ตัวแทนสถานศึกษา ๓๐ คน แกนนำชุมชนและ อสม. โซน ตำบลเวียงเหนือ และบ่อแฮ้ว ๑๓๗ คน รวม ๑๖๗ คน ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๔ อาคารสำนักการช่าง- กองคลัง เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง