กลุ่มงาน/งาน บริหารทั่วไป


สสจ.ลำปาง ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ และมหกรรมสุขภาพ อำเภอแม่ทะ

นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอแม่ทะ โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการชมรม อสม.เข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ทำงาน ๑๐ ปี ๒๐ ปีและ […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมรณรงค์ป้องกันหมอกควัน

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม 2562 เวลา ๑๕.๐0 น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกันออกรณรงค์ป้องกันหมอกควัน ในตลาดอัสวิ […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิจกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่๑ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงานเข้ารับฟังบรรยายสรุป  ผลกาดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด และโรงพยาบาลลำปาง ณ ห้อง […]