กลุ่มงาน/งาน ประกันสุขภาพ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ การเกิด ทร.๑/๑ online ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๒ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณธนียา เหลี่ยมพงศาพุทธิ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ซึ่งเน้นการพัฒนาระบบ การเกิด ทร.๑/๑ onlineด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ห้องคลอดรพศ. รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ทะเบียนเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๓๐ คน โดย คุณมงคล โพจนฤคม สปสช.เขต ๑ ได้บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (Coding Audit)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นพ.เชี่ยวชาญ.ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (Coding Audit) โดยมีแพทย์ พยาบาล จนท.เวชสถิติ จาก รพ.ลำปาง รพ.ชุมชนทุกแห่ง  จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจากวิทยากร นพ.วีรพงษ์ ปรางค์เจริญ โรงพยาบาลแพร่ (ผู้ตรวจสอบเวชระเบียน ของ สปสช.เขต 1 และ สปสช.กลาง )การประชุม 2 วันที่ 28-29 พ.ค.๒๕62 เน้นการบรรยายให้ความรู้และสุ่มตรวจเวชระเบียน ผู้ป่วยใน 10 กลุ่มโรค


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและเรียกเก็บค่าบริการ (RCM.)

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางคุณกุลรัตน์ ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและเรียกเก็บค่าบริการ (RCM.) Receive Claim Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการจังหวัดลำปาง โดย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่งานไอทีและระบบสารสนเทศจากทุกโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๕๐ คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก คือคุณกุศล สุริยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณจารวี ขำนิ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  การประชุมัดขึ้น ๒ วัน โดยคาดว่าจะสามารถนำโปรแกรม RCM.มาใช้ได้ทั้งจังหวัดลำปาง ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓  


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมดำเนินการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แรงงานต่างด้าวจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปกครองจังหวัด จัดหางานจังหวัด ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และประกันสังคมจังหวัด เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แรงงานต่างด้าวจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ ศูนย์บริการการทะเบียนภาค สาขาลำปาง (ภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง)  โดยรับแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์เพื่อปรับปรุง / จัดทำทะเบียนประวัติและชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งในส่วนสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อลงนามในเอกสารรับรองการตรวจสุขภาพของแรงงานฯ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]


ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการลูกหนี้ด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขจัดหวัดลำปาง โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการลูกหนี้ด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้างานประกันสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร หัวหน้างานการเงิน และเจ้าหน้าที่สารสนเทศของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลบริการและข้อมูลบัญชีของโรงพยาบาลมีคุณภาพ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จาก รพ.วังทอง และ รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ    เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง