กลุ่มงาน/งาน แพทย์แผนไทย


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การนวดผ่อนคลายด้วยตนเองในผู้สูงอายุด้วยท่าฤาษีดัดตนตามแนวทางแพทย์แผนไทย ชุมชนประตูม้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดจองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นวิทยากร การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดจองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 19 มิถุนายน 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ชุมชนกำแพงเมือง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 21 มิถุนายน 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ชุมชนประตูม้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่ 10

โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่ 10 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคนลำปางทุกหมู่เหล่าตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติมามอบให้แผ่นดินและนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเองและสังคม โดยมีเป้าหมาย การรณรงค์ สื่อสารให้ประชาชนส่งคืนตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และเชิญชวนให้ประชาชน และหน่วยงานบริการสาธารณสุขปลูกต้นรวงผึ้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการเริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมการเปิดจุดรับตำรับ/ตำรา การแพทย์แผนไทย และทำหนังสือแจ้งทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และประสานหมอพื้นบ้านที่มีความประสงค์ส่งมอบตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทยให้เป็นสมบัติของชาติ จากนั้นจัดกิจกรรมโดยประสานงานกับกลุ่มงานจิตอาสา กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผลการดำเนินการ พบว่า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 137 คน และมีหมอพื้นบ้าน จำนวน 3 คนส่งมอบตำรับ / ตำราการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน จำนวน 6 ตำรา จำนวน 7 ตำรับ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้หมอพื้นบ้าน ร่วมกันลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 2 ต้น รวมทั้งการทำความสะอาดบริเวณภายในและรอบๆสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานประเพณีไหว้ครูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2562  คุณกุลรัตน์  ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานประเพณีไหว้ครูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 16 จังหวัดลำปาง การประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมสิ่งดีๆที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นเวทีที่ภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งร่วมสืบสานประเพณีการไหว้ครูที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 ซึ่งภาคีเครือข่ายที่มาร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร ผู้ผลิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร องค์การเอกชน นักวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย นักเรียนนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 300 คน พร้อมนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน จึงได้มีการคัดเลือก หมอพื้นบ้านที่ให้บริการ ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน ในชุมชนโดยมิได้ หวังผลกำไร เข้ารับมอบหนังสือรับรองความเป็นหมอพื้นบ้านจำนวนทั้งสิ้น 32 ท่าน ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง


ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ “นวดกดจุสะท้อนเท้า ลด ละ เลิกบุหรี่”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยทีมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ “นวดกดจุสะท้อนเท้า ลด ละ เลิกบุหรี่” และสาธิตวิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมายนักเรียนประถมศึกษาชั้น ป.4 , ป.5 , ป.6 จำนวน 380 คน และผู้ปกครองจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 40 คน


เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยทีมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี เขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ  วัดศรีบุญโยง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน


ร่วมให้ข้อมูลด้านการครอบครองกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน การนิรโทษกรรมกัญชา แก่วิสาหกิจชุมชน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 : ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมให้ข้อมูลด้านการครอบครองกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน การนิรโทษกรรมกัญชา แก่วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 240 คน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง