กลุ่มงาน/งาน พัฒนาคุณภาพและรูบแบบบริการ


รับผ้าตัดเสื้อ พอ.สว.ที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

มูลนิธิ พอ.สว. ขอแจ้งว่า ขอให้อาสาสมัครสามัญ พอ.สว. (ในจังหวัด พอ.สว.) จังหวัดลำปาง มารับผ้าตัดเสื้อ พอ.สว.ที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ด้วยครับ


พอ.สว.ประจำจังหวัดลำปาง

มูลนิธิ พอ.สว. ขอแจ้งให้อาสาสมัครสามัญ พอ.สว. (ในจังหวัด พอ.สว.) จังหวัดลำปาง มารับผ้าตัดเสื้อ พอ.สว.ที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดลำปาง ทะเบียนรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดลำปาง