กลุ่มงาน/งาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับงาน คบส. ในวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมเอเซียลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562


สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 62

ไฟล์สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลำปาง โทร.054-323533