กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสุขภาพ


ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยวสสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยวสสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ โดย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด https://hpc1.go.th/ppp2019/register.html


ประชุมการติดตามการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คุณกุลรัตน์ ไชยพรม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมการติดตามการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำโดย นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ ที่ปรึกษา สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ได้ชี้แจงแนวทางพร้อมไขข้อสงสัยในการจัดตั้งกองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ (LTC) สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยได้สนับสนุนเงินงบประมาณให้กับ สปสช. ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ และให้ อปท.เป็นหน่วยบริการในการบริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนจากครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิและได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ร่วมกัน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เข้าร่วมได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานศูนย์ผู้สูงอายุ ผู้ประสานระดับอำเภอ และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ