กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสุขภาพ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยและสื่อมวลชนในการสัมมนาสื่อมวลชนเรื่อง “สุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม”

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยและทีมสื่อมวลชน ได้จัดสัมมนาสื่อสารมวลชน เรื่องสุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปางในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงภารกิจการดำเนินงานของกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาพดีของสามเณรทุกรูป ปัญหาที่พบมากที่สุด คือสามเณร เริ่มอ้วนและอ้วนถึง ร้อยละ 33 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายของสามเณรเพื่อป้องกันโรคอ้วน /เทคนิคการปั้นข้าวเหนียวเพื่อจำกัดปริมาณฉันแป้งของสามเณร และกลยุทธ์ในการชำระหนี้วัดของสามเณรในการดูแลสิ่งแวดล้อมแต่ละจุด เช่น ลานโพธิ์  ห้องอาหาร ห้องน้ำ ห้องสุขา โดยแกนนำสามเณร


ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยวสสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยวสสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ โดย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด https://hpc1.go.th/ppp2019/register.html


ออกประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กอำเภอเถิน เพื่อพัฒนางาน ทั้งในสถานบริการและในระดับเครือข่ายชุมชน

วันที่ 25 พค. 2561 คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดลำปาง นำโดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ สาลีผล นายแพทย์พัฒนพงศ์ เส็งพานิช ออกประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กอำเภอเถิน เพื่อพัฒนางาน ทั้งในสถานบริการและในระดับเครือข่ายชุมชน       


นพ.จรัล. ปันกองงาน รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ รพ.ลำปาง ในนาม ประธานคณะอนุกรรมการ Service plan สาขาการดูแลผู้ป่วยประคับประคองเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายทีมแพทย์ พยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (5 วัน) และการอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับชุมชน(4 สัปดาห์)

วันที่ 30 เมษายน 2561 นพ.จรัล. ปันกองงาน รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ รพ.ลำปาง ในนาม ประธานคณะอนุกรรมการ Service plan สาขาการดูแลผู้ป่วยประคับประคองเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายทีมแพทย์ พยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (5 วัน) และการอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับชุมชน(4 สัปดาห์) ระหว่างวันที่ 30 เม.ย-25 พค.2561 ณ ห้องจันผา รร.เวียงลคอร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดย นพ. อดิศัย ภัตตาตั้ง ผอ. รพ. มะเร็งลำปางให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโดยการอบรมดังกล่าว จัดโดย ศูนย์การุณรักษ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแบบบูรณาการจากฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ศูนย์การุณรักษ์ เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์. เภสัชกร และพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 จำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยในจังหวัดลำปางกำหนดให้มีการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในสัปดาห์ที่ 2-4


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง จ.ลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดลำปาง โดยออกเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน ในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ปีละ 4 แห่ง ในปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่ทะ โรงพยาบาลสบปราบและโรงพยาบาลแม่พริกในวันที่ 14- 15 มีนาคม 2561 โดยทีมที่ออกเยี่ยมประกอบด้วย แพทย์และผู้รับผิดชอบงาน palliative Care โรงพยาบาลมะเร็ง โรงพยาบาลลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  


ประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กอำเภอเมืองปาน

วันที่16กุมภาพันธ์ 2561 นาพแพทย์เกรียงศักดิ์ สาลีผล ประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปาง ได้ประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำเภอเมืองปาน  


ประชุมการติดตามการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คุณกุลรัตน์ ไชยพรม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมการติดตามการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำโดย นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ ที่ปรึกษา สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ได้ชี้แจงแนวทางพร้อมไขข้อสงสัยในการจัดตั้งกองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ (LTC) สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยได้สนับสนุนเงินงบประมาณให้กับ สปสช. ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ และให้ อปท.เป็นหน่วยบริการในการบริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนจากครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิและได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ร่วมกัน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เข้าร่วมได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานศูนย์ผู้สูงอายุ ผู้ประสานระดับอำเภอ และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ