Daily Archives: November 21, 2017


ประชุมการติดตามการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คุณกุลรัตน์ ไชยพรม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมการติดตามการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำโดย นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ ที่ปรึกษา สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ได้ชี้แจงแนวทางพร้อมไขข้อสงสัยในการจัดตั้งกองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ (LTC) สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยได้สนับสนุนเงินงบประมาณให้กับ สปสช. ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ และให้ อปท.เป็นหน่วยบริการในการบริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนจากครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิและได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ร่วมกัน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เข้าร่วมได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานศูนย์ผู้สูงอายุ ผู้ประสานระดับอำเภอ และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ