แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: ธันวาคม 30, 2017


สสจ.ลำปางประกาศงดการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

สำนักงานประกาศงดการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่


สสจ.ลำปางประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต การประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ การแสดงเจตจำนงาุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ การให้และรับของขวัญแ […]