Daily Archives: November 23, 2018


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องยื่นแบบแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษาหรือขนย้ายกวาวเครือ อำเภอห้างฉัตร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง นำโดยนางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องยื่นแบบแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษาหรือขนย้ายกวาวเครือ ในพื้นที่บ้านปางปง-ปางทราย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อขอออกใบรับแจ้งการครอบครอง พบข้อเท็จจริงว่า กวาวเครือ ในพื้นที่มี 3 ชนิดคือ กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง และกวาวเครือดำ ลักษณะเป็นไม้เถาเนื้อแข็ง ลักษณะต้นเป็นเครืออาศัยพันต้นไม้อื่น หรือเลื้อยไปตามพื้นดิน มีหัวที่บริเวณราก หัวค่อนข้างกลมขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นกับสภาพดิน หัวกวาวเครืออายุ 2 ปี น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม และอายุ 5 ปี น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม กวาวเครือขาวใช้ส่วนหัว เป็นสมุนไพรสำหรับเพศหญิง เพื่อประโยชน์ผิวหนังไม่เหี่ยวย่น เต่งตึง มีน้ำ มีนวล ทรวงอกเต่งตึง ไม่อ่อนเพลีย มีกำลัง ช่องคลอดไม่แห้ง มีประจำเดือนกลับมาอีก สำหรับกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำ เป็นสมุนไพรสำหรับเพศชาย มีประโยชน์ในการบำรุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ ได้บันทึกถ้อยคำผู้แจ้งทั้งหมดรวมจำนวน 12 คน เป็นผู้ครอบครองกวาวเครือจำนวนหรือปริมาณน้ำหนัก ที่ต้องแจ้งแก่ นายทะเบียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 พร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน โดยมีนางทิวาพรรณ์ แซ่ลินวงค์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางปง-ปางทราย เป็นพยาน และจะออกใบรับแจ้งแก่ผู้แจ้ง จำนวน 12 ราย โดยนายทะเบียนจังหวัด และแจ้งให้ ผู้รับแจ้งปฏิบัติตามประกาศ ภายหลังการแจ้งต่อไป