Daily Archives: November 30, 2018


อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

                อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”ด้วย ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว จานวน 812 ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น อย. ขอแนะนาการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ดังนี้ 1. ขอให้เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ 2. ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนากระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ 3. หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สาคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. , ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นาเข้า , วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น 4. หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจาหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย   แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


เว็บไซต์สืบค้นภาพยาที่มีใช้ในจังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลสำหรับค้นหาภาพยา ที่มีใช้ในจังหวัดลำปาง ตามกรอบโรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญท่านที่สนใจ ทดลองใช้งานได้ที่เว็บไซต์ข้อมูลยาจังหวัดลำปาง  www.druglp.com  


เร่งกวาดล้าง “ยาหมอทหาร” อ้างสรรพคุณเกินจริง เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

              แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                 กรณีพบยาชื่อ “หมอทหาร” วางขายตามต่างจังหวัดแถบภาคอีสาน ซึ่งพบว่ามีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงในทางการรักษาโรคสารพัด เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกทับเส้น ไขข้ออักเสบ โรคเกาต์ รูมาตอยด์ เป็นต้น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)มีความห่วงใยผู้บริโภค โดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าหลงเชื่อซื้อยาดังกล่าวมารับประทานโดยเด็ดขาด หากรับประทานเข้าไปในปริมาณมาก อาจทาให้เกิดการติดเชื้อโรคได้ง่าย เยื่อบุกระเพาะอักเสบ อาจถึงขั้นกระเพาะทะลุ กระดูกผุ ภูมิคุ้มกันลดลง ไตวาย บางรายอาจเสียชีวิตได้ หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้แจ้งมาได้ที่ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสกับ อย. ที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือ Line @Fdathai หรือที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด  


คืนข้อมูลตัวชี้วัดRDU แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง13อำเภอ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561

                กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ไตรมาสที่ 1/2562 (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561 ) ซึ่งพบว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในระดับรพ.สต.นั้น     พบว่าทุกอำเภอผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 แล้ว  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ในทุกอำเภอ โดยมีรพ.สต. ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะ ทั้ง 2 กลุ่มโรค   จำนวน  129  แห่ง จาก 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.85  ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย  


คืนข้อมูลตัวชี้วัดRDU แก่โรงพยาบาลทั้ง13แห่ง ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561

                  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ไตรมาสที่ 1/2562 (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561 ) ซึ่งพบว่า โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 แล้ว และมี โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลำปาง แม่ทะ วังเหนือ สบปราบและห้างฉัตร         ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆยังไม่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะครบทั้ง 4 กลุ่มโรค    ดังเอกสารแนบ