Monthly Archives: December 2018


สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 62

ไฟล์สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลำปาง โทร.054-323533


ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล วันที่ 14 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลแม่พริก โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ 1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย 2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร 3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม 4) บริการสุมไฟ ณ บ้านห้วยขี้นก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 20 คน วันที่ 17 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลวังเหนือ โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ 1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย 2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร 3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม 4) บริการจ่ายยาสมุนไพร ณ วัดบ้านแม่หีด ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 30 คน วันที่ 20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลเมืองปาน โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ 1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย 2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร 3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม 4) บริการสุมยาสมุนไพรในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ด้วยนวัตกรรม “ไหมหัศจรรย์ เพิ่มพลังอัสสาสะ” 5) บริการจ่ายยาสมุนไพร ณ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 54 คน วันที่ 20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลแม่ทะ โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ 1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย 2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร 3) บริการแช่เท้าด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และผู้ป่วยที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้า ณ บ้านป่าม่วง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมจำนวน 40 คน วันที่ 20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลเกาะคา โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ 1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย 2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร 3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม ณ บ้านต้นผึ้ง ต.บ้านใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่   ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 56 คน วันที่ 20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลเถิน โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถนำกลับไปใช้/ดูแลตนเองที่บ้านได้ เช่น ยาพอกเข่า, ยาดมสมุนไพร ถุงหอมสมุนไพร และกายบริการฤาษีดัดตน ณ โรงเรียนบ้านแสลม ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 200 คน วันที่ 20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลห้างฉัตร โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ 1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย 2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร 3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม 4) บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาสมุนไพรแก่ประชาชน […]


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี เขตเทศบาลนครลำปาง

ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยกายใจเป็นสุข เขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 12 ธันวาคม 2561 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 80 คน วันที่ 17 ธันวาคม 2561 : อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการเอกนกประสงค์ชุมชนท่าคราวน้อย เทศบาลนครลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 50 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2561 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์ แผนไทย  ณ ที่วัดสิงห์ชัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 25 คน


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต