Daily Archives: December 17, 2018


ย้าซ้า!!!! ข่าวยาพารามีไวรัสปนเปื้อน ไม่เป็นความจริง อย่าเชื่อ อย่าแชร์

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์อ้างถึงสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง เผยแพร่ข่าว ห้ามกิน ยาพาราที่มี ชื่อว่า P/500 เม็ดยาสีขาวและเคลือบมันจนเป็นประกาย เพราะมีไวรัสแมคชูโปปนเปื้อน มีอันตรายถึงตายนั้น ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เชื้อแมคชูโปไวรัส เป็นเชื้อที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในที่แห้ง ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ยาพาราเซตามอลจะปนเปื้อนเชื้อดังกล่าว ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ตามปกติ


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอแจ้ห่ม นำทีมโดย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปาง ประกอบด้วย ทนพญ.วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ ปิ่นสกุล โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลแจ้ห่มและรพสต.แม่สุกช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย พญ. ชมนภัส แหลมคม


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอเถิน

เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอเถิน นำทีมโดย ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ และ ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปางประกอบด้วย ทนพญ. วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ ปิ่นสกุล โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลเถินและรพสต.บ้านสะเลียมหวานช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอแม่เมาะ นำทีมโดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ และ ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปางประกอบด้วย ภญ. ชนัฏตา วิเศษสิงห์, ทนพญ. วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ปิ่นสกุล โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลแม่เมาะและรพสต.บ้านท่าสี ช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอสบปราบ

เมื่อวันที่ 26พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอสบปราบ นำทีมโดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ และ ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปางประกอบด้วย ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา, ทนพญ. วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ปิ่นสกุล โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลสบปราบและรพสต.บ้านแม่กว๊ะ ช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอเกาะคา

เมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอเกาะคา นำทีมโดย นพ.ธวัชชัย ปานทอง โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ และ ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปางประกอบด้วย ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา, ทนพญ. วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ปิ่นสกุล ในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลเกาะคาและรพสต.ไหล่หิน ช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย นพ.ธวัชชัย ปานทอง