Daily Archives: December 25, 2018


สสจ.ลำปางจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทการทำงานหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทการทำงานหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562  โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษการส่งเสริมสุขภาพด้วยแนวคิด Health Literacy และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ  สสจ.ลำปาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทการทำงานหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกคน ทุกวิชาชีพ ทั้งในระบบงานรับผิดชอบ และพื้นที่หมู่บ้านรับผิดชอบที่ชัดเจน( Area Base) โดยใช้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแล(Family Medicine Approach)การจัดการปัญหารายบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดถึงการวิเคราะห์และจัดทำ Care Plan รายกรณีโรคได้ สำรวจ และวางแผนการดูแลประชากรในเขตรับผิดชอบ(Clinical Poulation) โดยแบ่งเป็น  3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย 3 ประเภท ได้แก่ Served Under served และ Unserved โดยเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงานให้แก่ทีมหมอครอบครัว (FCT:Family Care Team) ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพในการดำเนินการ ให้คำปรึกษา และวางแผนออกแบบระบบการดูแล ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการดูแลแบบใหม่ที่คาดหวัง พัฒนาคุณภาพการให้บริการทั้งเชิงรับ เกิดนวัติกรรมและงานวิจัย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน และเน้นการทำงานเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิต่อเนื่องเชื่อมโยงรพ.แม่ข่าย ตลอดถึงการคืนข้อมูลเชื่อมโยงการดำเนินงานแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2562 ทิศทาง นโยบายเน้นการดำเนินงานด้าน PP&P โดยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL:Health Literacy) และเน้นการดูแลต่อเนื่องในกลุ่ม Intermedeate Care และ LTC โดยมีหมออนามัยครอบครัว(มอค.) ผ่านการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 3 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 631 คน ครอบคลุมทั้งจังหวัด