Yearly Archives: 2019


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่

ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน “โปรแรงรับปีชวด ลดทันที 25% ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ” ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ไทยแลยด์โพสมาร์ท ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ในการนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ดังกล่าว ให้แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัดของท่าน รับทราบเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ และเป็นของฝากในช่วงเทศการปีใหม่ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.thailandpostmart.com/promotion/339 หรือ QR Code ข้างท้าย


สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทยจัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่อง “การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว” ครั้งที่ 15

สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทยจัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่อง “การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณห้องประชุมบอลรูม ซี ชั้น 2 โรงแรมมากรวยการ์เด้น ถนพหลโยธิณ เสนานิคม รุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนที่สนใจ จำนวน 100 คน ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaicam.go.th หรืออบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนมน หนองนา โทรศัพท์มือถือ 0634126825


ประชาสัมพันธ์: รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

มติ ครม. วันที่ 22 พ.ย. 2562 รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยขอความร่วมมือให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชนบท


EB1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และ ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ 2562 1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่ใน Web Site 1.3 ในบันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงานหรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


ขออนุมัติแผนเงินบำรุงสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2563

ขออนุมัติแผนเงินบำรุงสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2563