Yearly Archives: 2019


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลเถิน   ๊Update !..

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเถิน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   ๊Update !..

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  ในงานวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน  2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบ ด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป  2)บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3)บริการตรวจตา 4)บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม  ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและเรียกเก็บค่าบริการ (RCM.)   ๊Update !..

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางคุณกุลรัตน์ ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและเรียกเก็บค่าบริการ (RCM.) Receive Claim Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการจังหวัดลำปาง โดย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่งานไอทีและระบบสารสนเทศจากทุกโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๕๐ คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก คือคุณกุศล สุริยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณจารวี ขำนิ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  การประชุมัดขึ้น ๒ วัน โดยคาดว่าจะสามารถนำโปรแกรม RCM.มาใช้ได้ทั้งจังหวัดลำปาง ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓  


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒   ๊Update !..

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น คุณกุลรัตน์  ไชยพรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง


รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน เมษายน 2562   ๊Update !..

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน เมษายน 2562