Daily Archives: January 3, 2019


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ 2 แห่ง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ 2 แห่ง แห่งที่ 1 สถานีอนามัยบ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง แห่งที่ 2 สถานีอนามัยบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561