แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: มกราคม 30, 2019


สำนักงานสาธารณสุขมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง วันพุธที่ ๓๐มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ************** โดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายสุทัน ทาวงศ์มา

ตามที่จังหวัดลำปาง ดำเนินงาน จังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟมเป้าหมายให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการร้านอาหารตลาด วัด ศาสนสถาน และชุมชนรวมเป้ […]