Daily Archives: January 30, 2019


สำนักงานสาธารณสุขมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง วันพุธที่ ๓๐มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ************** โดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายสุทัน ทาวงศ์มา

ตามที่จังหวัดลำปาง ดำเนินงาน จังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟมเป้าหมายให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการร้านอาหารตลาด วัด ศาสนสถาน และชุมชนรวมเป้าหมาย 1,552 แห่ง ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มกราคม 256๒ มีองค์กร/หน่วยงาน ดำเนินการผ่านตามเกณฑ์องค์กรปลอดโฟม จำนวน..713..แห่ง คิดเป็นร้อยละ..45.94…..ซึ่งจังหวัดลำปางได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กร หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์องค์กรปลอดโฟมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2561 จำนวน 410 แห่ง และจะมอบประกาศเกียรติคุณ ในเดือนมกราคมนี้ จำนวน .303… แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่ผ่านตามเกณฑ์องค์กรปลอดโฟม ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน/ องค์กร ดังนี้ หน่วยงานระดับอำเภอ จำนวน..299..แห่ง รวมหน่วยงานสาธารณสุขในทุกอำเภอ นายอำเภอเป็นผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อไปมอบให้หน่วยงาน/องค์กร ในอำเภอต่อไป ดังนี้ 1. อำเภอแม่เมาะ จำนวน ..2… แห่ง 2. อำเภอห้างฉัตร จำนวน….99… แห่ง 3. อำเภอเกาะคา จำนวน….5….แห่ง 4. อำเภอสบปราบ จำนวน….6… แห่ง 5. อำเภอเถิน จำนวน….2….แห่ง 6. อำเภอแม่พริก จำนวน….45….แห่ง 7. อำเภอเสริมงาม จำนวน….1….แห่ง 8. อำเภอแจ้ห่ม จำนวน….45…แห่ง ๑๐. อำเภอวังเหนือ จำนวน….41….แห่ง ๑๑. อำเภองาว จำนวน….13….แห่ง ๑๒. อำเภอเมืองปาน จำนวน….40.. แห่ง หน่วยงานระดับจังหวัด จำนวน..4..แห่ง ได้แก่ 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง 3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 4. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และขอเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดถ่ายรูปร่วมกับผู้รับใบประกาศฯ ด้วยครับขอบคุณครับ