Daily Archives: February 7, 2019


ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจ้งประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย – เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” โดยให้ผู้สนใจส่งผลงงานวิชาการด้านสมุนไพร เพื่อรับการคัดเลือกให้นำเสนอในวันที่ประชุมดังกล่าว โดยให้ส่งบทคัดย่อได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ tcm.dtam.moph.go.th


การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข บรรลุเป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ