แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: กุมภาพันธ์ 7, 2019


ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจ้งประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย – เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” โดยให้ผู้สนใจส่งผลงงานวิชา […]


การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดกา […]