Daily Archives: February 8, 2019


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข” เขตเทศบาลนครลำปาง

ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข” เขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์ แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์พระธาตุเทพนิมิต ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 14 มกราคม 2562 : การนวดผ่อนคลายด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการเอนกประสงค์ชุมชนท่าคราวน้อย เทศบาลนครลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 50 คน วันที่ 15 มกราคม 2562 : การนวดผ่อนคลายด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศาลาวัดสิงห์ชัย  ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 25 คน วันที่ 25 มกราคม 2562 : การดูแลสุขภาพข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ อาคารศูนย์เด็กเล็กเดิมบ้านดงม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 50 คน